Allmänt
Säkerhetssystem i Skåne AB vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR ( General Data Protection Regulation).

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Säkerhetssystem i Skåne AB, org.nr 556855-7473, med adress Ågatan 4, 212 25 Malmö, är Personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter utgör en personuppgift.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?
De uppgifter vi samlar in kan vara av olika karaktär beroende på vilken tjänst du använder och i vilket avtal vi har med varandra. Insamlad information behövs för att kunna ge dig bästa tänkbara service, en bra kundupplevelse och för att vi ska kunna erbjuda dig som kund rätt tjänster och kund anpassade erbjudande. Nedan har vi beskrivit mer utförligt vilken typ av information vi samlar in.

Kunddata
Kunddata är normalt av typ namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Insamlad kunddata kan även vara information om tjänster som är kopplade till dig som beställningar, användar-id och lösenord. En personuppgift kan även vara en bild kopplad till dig. Detta är uppgifter vi behöver för att kunna leverera den tjänst vi kommit överens om.

Servicehistorik
För att kunna ge dig som kund bra service och kunna svara på vad som hänt historiskt i en anläggning sparas en servicehistorik. Servicehistorik är kopplad till själva installationen eller tjänsten och här förekommer kunddata för att kunna koppla ärenden till olika anläggningar och objekt.

Elektroniska loggfiler och data
Elektroniska loggfiler och data är information som är kopplade till händelser som sker när du använder några av våra tjänster. Sådana data kan exempelvis vara mobil datatrafik eller data från passagesystem, larmanläggningar, kamerasystem eller liknande. I denna typ av data kan det förekomma personuppgifter i form av namn, telefonnummer, användar-id, IP-nummer, bilder, videoklipp och liknande.

Vi kan även samla in data som skapas när du använder någon av våra marknadsplatser och digitala kanaler (cookies och annan information).

När får vi samla in information?
För att hantera dina personuppgifter måste det finnas en så kallad rättslig grund till detta. Det betyder att minst ett av följande villkor enligt nedan måste vara uppfyllt för att vi ska få hantera dina personuppgifter:

Avtal
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtagande enligt avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Det gäller när du är kund till oss eller att du har begärt in en offert, en prisuppgift eller liknande från oss.

Rättslig förpliktelse
I vissa fall är vi skyldiga att registrera personuppgifter, som exempelvis för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen eller liknande.

Intresseavvägning
Det är också möjligt att hantera personuppgifter efter en så kallad intresseavvägning om man kan visa att man har ett berättigat behov av att hantera uppgifterna och att detta behov väger tyngre än den enskildas rätt till skydd för uppgifterna.

Samtycke

En annan rättslig grund är samtycke, som innebär att vi ber personen ifråga att få registrera uppgifter om hen. Ett samtycke är enligt dataskyddsförordningen ”varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne”.

Hur länge sparar vi information?
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att beska våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vilka kan vi komma att dela ut dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och följer våra instruktioner samt innehar ett sekretessavtal. Våra personuppgiftsbiträden kan vara en underentreprenör. Inom Säkerhetssystem samarbetar vi med externa aktörer där vi erbjuder tjänster där data kan behandlas av tredje part.Det kan exempelvis vara överföring av data till underleverantör som ska utföra en installation eller ett serviceuppdrag, det kan vara överföring av data till larmcentral eller data som lagras i olika molntjänster eller liknande. Detta betyder att data kan komma att skickas till externa aktörer för att uppfylla tjänster du beställt. Den externa aktören får dock inte använda data om dig på något annat sätt än för det ändamål dom fått tillgång till information.

Om Säkerhetssystem lämnar ut dina uppgifter till mottagare utanför EU- och EES- området, vidtar Säkerhetssystem lämpliga skyddsåtgärder för säkerställande av att dina överförd data hanteras enligt gällande lag.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter
Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga administrativa, tekniska- och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Rätt att begära information och rättelser
Du har rätt att när som helst begära att vi ska sluta att behandla dina personuppgifter, varvid vi kommer göra det om det inte finns någon lag eller annan föreskrift som ålägger oss att fortsätta behandla dem. Vänligen kontakta i sådant fall oss på personuppgifter@sakerhetssystem.se Du har även rätt att en gång per år, på skriftlig begäran undertecknad av dig, erhålla information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig samt få eventuella felaktiga uppgifter rättade, kompletterade eller raderade. Undantag görs för data som måste sparas i enlighet med bokföringslagen eller annan lag.

Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet och övervakar tillämpningen av den nya lagstiftningen. Om du anser att Säkerhetssystem eller ett annat företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Du finner mer information på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se

Kontaktuppgifter
Denna integritetspolicy gäller för Säkerhetssystem i Skåne AB och det är vi som är personuppgiftsansvarig och som ansvarar för behandlingen av data. Om du har frågor, funderingar eller klagomål kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss enligt nedan:

Personuppgiftsansvarig inom Säkerhetssystem i Skåne AB

Säkerhetssystem i Skåne AB
Ågatan 4
212 25 Malmö
Telefon: 010-164 00 10
Org.nr: 556855-7473